Skip to content

Algemene voorwaarden Bouwontwerp Ameland (ingeschreven KvK 01134774)

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Bouwontwerp Ameland doet en op alle overeenkomsten van koop, opdracht en/of tot uitvoering van werk die Bouwontwerp Ameland sluit met de opdrachtgever.

 2. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Bouwontwerp Ameland en de opdrachtgever gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgeslo- ten.

Artikel 2 Offerte

 1. De opdrachtgever en Bouwontwerp Ameland stellen in onderling overleg de aard, inhoud en om- vang van de door Bouwontwerp Ameland te verrichten werkzaamheden vast, hetgeen schriftelijk wordt vastgelegd in een uit te brengen offerte.

 2. De door Bouwontwerp Ameland gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

 3. De van de offerte deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en bereke- ningen, die door Bouwontwerp Ameland zelf en/of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigen- dom van Bouwontwerp Ameland. Zij mogen niet zonder haar toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder haar toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Als er geen overeenkomst tot stand komt, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Bouwontwerp Ameland gedaan verzoek voor rekening en risico van de opdrachtgever aan Bouwontwerp Ameland te worden geretourneerd.

 4. Als de opdrachtgever de offerte niet accepteert, is Bouwontwerp Ameland gerechtigd de kosten, die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte, in rekening te brengen, mits zij de op- drachtgever direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. Wanneer Bouwontwerp Ameland van deze mogelijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in eigendom op de opdrachtgever, onverminderd het in- tellectuele eigendomsrecht van Bouwontwerp Ameland.

 5. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte van Bouwontwerp Ameland door de opdrachtgever. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elek- tronische weg.

Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 1. Bouwontwerp Ameland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeen- stemming met de bouwkundige regelgeving.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bouwontwerp Ameland het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bouwontwerp Ameland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Bouwontwerp Ameland worden ver- strekt.

 4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Bouwontwerp Ameland zijn verstrekt, heeft Bouwontwerp Ameland het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 5. Bouwontwerp Ameland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Bouwontwerp Ameland is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd en de opdrachtge- ver de voorafgaande fase biet schriftelijk heeft goedgekeurd, kan Bouwontwerp Ameland de uitvoe- ring van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase (alsnog) schriftelijk heeft goedgekeurd.

 7. De opdrachtgever zal de ontwerpen en andere bescheiden, die Bouwontwerp Ameland bij de ver- vulling van de overeenkomst vervaardigt, tijdig beoordelen en na goedkeuring desgewenst waar- merken.

Artikel 4 Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en zal gerelateerd zijn aan een door Bouwontwerp Ameland op te stellen planning, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Bij over- schrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Bouwontwerp Ameland derhalve schrif- telijk in gebreke te stellen. Bouwontwerp Ameland dient daarbij een redelijke termijn te worden ge- boden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering nood- zakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bouwontwerp Ameland zal de op- drachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 3. Indien een wijziging of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Bouwontwerp Ameland de opdrachtgever hierover vooraf inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Bouwontwerp Ameland daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aan- vulling van de opdracht een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

 1. Wordt de uitvoering van de overeenkomst voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

 2. Wordt de uitvoering van de overeenkomst voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van de over- eenkomst te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid ge- maakte kosten.

Artikel 7 Tarieven

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs of honorarium vast- stellen.

 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurta- rieven van Bouwontwerp Ameland, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 3. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

 4. Bouwontwerp Ameland is gerechtigd periodiek te factureren.

 5. Indien Bouwontwerp Ameland met de opdrachtgever een vaste prijs, honorarium of uurtarief over- eenkomt, is Bouwontwerp Ameland niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs, honorarium of tarief. Bouwontwerp Ameland mag stijgingen (bijvoorbeeld in loonkosten) doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is meegedeeld.

 6. Indien de verhoging meer dan 20% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien een verhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Bouwontwerp Ameland of op een door Bouw- ontwerp Ameland aangewezen rekening.

 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

 3. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt.

 4. Bouwontwerp Ameland heeft het recht de opdrachtgever tot vooruitbetaling te verplichten van ten hoogste 50% van de prijs.

 5. Als de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.

 6. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Bouwontwerp Ameland wettelijke (handels)rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.

 7. Als de opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is Bouwontwerp Ameland gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst stil te leggen, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Bouwontwerp Ameland op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

Artikel 9 Klachtplicht

 1. Klachten dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Bouw- ontwerp Ameland.

 2. Indien een klacht gegrond is zal Bouwontwerp Ameland de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeen- gekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bouwontwerp Ameland slechts aan- sprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 (aansprakelijkheid).

Artikel 10 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dit verband een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

 2. Indien van een partij ten gevolge van overmacht de verdere nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet vereist kan worden, heeft die partij het recht de overeenkomst op deze grond voor- tijdig te beëindigen.

 3. Onder overmacht is mede begrepen het geval, dat de opdrachtgever door feiten of omstandighe- den, die niet waren voorzien en die hem niet kunnen worden toegerekend, elk redelijk belang bij deze verdere vervulling van de opdracht heeft verloren.

Artikel 11 Ontbinding en tussentijds uitstel van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Bouwontwerp Ameland op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • na het sluiten van de overeenkomst met Bouwontwerp Ameland ter kennis gekomen om- standigheden die Bouwontwerp Ameland goede grond geven te vrezen dat de opdrachtge- ver niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

  • indien Bouwontwerp Ameland de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst ge- vraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel on- voldoende is;

  • indien één van de partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of onder curatele wordt gesteld, heeft haar wederpartij het recht de over- eenkomst op deze grond voortijdig te beëindigen.

 2. In de genoemde gevallen is Bouwontwerp Ameland bevoegd de verdere uitvoering van de over- eenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Bouwontwerp Ameland schadevergoeding te vorderen.

 3. Indien de opdrachtgever de overeenkomst voortijdig heeft beëindigd of tussentijds heeft uitgesteld, is de opdrachtgever verplicht Bouwontwerp Ameland het volgende te voldoen:

  • de door Bouwontwerp Ameland bij de vervulling van de opdracht gemaakte kosten, waar- onder alle door Bouwontwerp Ameland gemaakte uren;

  • alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Bouwontwerp Ameland ten tijde van de voortijdige beëindiging of het tussentijds uitstel reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de overeenkomst.

Ter verantwoording van de eindafrekening in geval van ontbinding en tussentijds uitstel van de opdracht, zal Bouwontwerp Ameland een urenverantwoording verstrekken aan de opdrachtgever, alsmede een overzicht van overige gemaakte kosten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Voor schade uit of in verband met de uitvoering van werk of koop is Bouwontwerp Ameland jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover opdrachtgever onomstotelijk heeft aange- toond dat deze schade het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor Bouwontwerp Ameland rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.

 2. Schade waarbij de opdrachtgever onomstotelijk heeft aangetoond dat deze schade het gevolg is van een omstandigheid waarvoor Bouwontwerp Ameland rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, wordt vergoed tot maximaal de factuurwaarde die bij opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij scha- degevallen waarvoor Bouwontwerp Ameland is verzekerd, zal de uitkering voor schade altijd maxi- maal gelijk zijn aan de door de verzekering uitgekeerde vergoeding aan Bouwontwerp Ameland.

 3. Bouwontwerp Ameland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, gevolgschade, ge- derfde winst of verminderde opbrengst.

 4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven con- structies en werkwijzen alsmede voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en maatvoeringen aan Bouwontwerp Ameland.

 5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade als gevolg van de door hem, diens personeel of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

 6. Op straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt aan Bouwontwerp Ameland alle gewenste medewerking verleend bij haar onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

 1. Bouwontwerp Ameland behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Alle door Bouwontwerp Ameland verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schet- sen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdracht- gever en mogen niet zonder toestemming van Bouwontwerp Ameland worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 3. Bouwontwerp Ameland behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Rechten en bewaarplicht

 1. Bouwontwerp Ameland heeft het recht haar ontwerpen bij herhaling te verwezenlijken, voor zover redelijke belangen van een eerdere opdrachtgever zich niet daartegen verzetten en niet dan nadat Bouwontwerp Ameland met de eerdere opdrachtgever overleg heeft gepleegd, of, indien de eerdere opdrachtgever niet voor overleg openstaat, niet dan nadat Bouwontwerp Ameland hem op de hoogte heeft gesteld.

 2. Bouwontwerp Ameland heeft het recht een naar zijn ontwerp verwezenlijkt bouwproject te voorzien van haar naam of naamteken, mits daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan het uiterlijk of aan het gebruik van het bouwproject.

 3. Bouwontwerp Ameland heeft het recht van het uitwendige en inwendige van een naar haar ontwerp verwezenlijkt bouwproject afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te ma- ken.

 4. Bouwontwerp Ameland behoeft de toestemming van de opdrachtgever voor het openbaar maken van afbeeldingen die het inwendige van het bouwproject na de ingebruikneming ervan tonen.

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van Bouwontwerp Ameland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 16 Persoonsgegevens

Bouwontwerp Ameland dient voor de levering van haar zaken en de uitoefening van haar werkzaamheden te beschikken over persoonsgegevens. Alle door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden door Bouwontwerp Ameland uitsluitend verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeen- komsten. Eventuele beperkingen van Internet ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens liggen buiten de invloedssfeer van Bouwontwerp Ameland en kunnen Bouwontwerp Ameland niet worden aange- rekend.

Back To Top